NOTE! This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Polish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help the Polish speakers understand the GNU GPL better. UWAGA! To jest nieoficjalne tłumaczenie Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU na język polski. Nie zostało opublikowane przez Free Software Foundation i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU LGPL -- ustanawia je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU LGPL. Jednak mamy nadzieję, że pomoże ono lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym po polsku.


GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
(MNIEJSZA POWSZECHNA LICENCJA PUBLICZNA)


Tłumaczenie: Eliza Jończyk

Wersja 2. 1, Luty 1999
(Oryginalna kopia tej licencji znajduje się na stronie web GNU)

Prawa autorskie (C) 1991, 1999 Fundacja Wolnego
Oprogramowania, Inc. 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA Każdy może kopiować
i dystrybuować wierne kopie tego dokumentu licencyjnego,
wprowadzanie zmian nie jest dozwolone.

[Jest to pierwsza opublikowana wersja Mniejszej GPL -
Powszechnej Licencji Publicznej. Liczy się także jako 
następca GNU Library Public License  (GNU Publiczna
Licencja Bibliotek), wersja 2, od numeru wersji 2.1]

Preambuła

Licencje dla większości oprogramowania są zaprojektowane tak, aby odebrać Ci swobodę dzielenia się tym oprogramowaniem i wprowadzania w nim zmian. Powszechne Licencje Publiczne GNU przeciwnie, mają na celu zagwarantowanie Ci swobody dzielenia i zmieniania wolnego oprogramowania - aby zapewnić wolne oprogramowanie dla wszystkich użytkowników.

Ta licencja, Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna, ma zastosowanie do pewnych specjalnie desygnowanych pakietów oprogramowania - zwykle bibliotek - Fundacji Wolnego Oprogramowania i innych autorów, którzy zdecydują się z niej korzystać. Ty także możesz z niej skorzystać, ale zalecamy wcześniej uważnie przemyśleć czy ta licencja lub zwykła Powszechna Licencja Publiczna GPL jest najlepszą strategią do wykorzystania w każdym konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę poniższe wyjaśnienia.

Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, mamy na myśli swobodę wykorzystania, nie cenę. Nasze Powszechne Licencje Publiczne są zaprojektowane w ten sposób, aby zapewniały swobodę dystrybucji kopii wolnego oprogramowania (i swobodę pobierania opłat, jeśli tak sobie życzysz); abyś na życzenie otrzymywał lub mógł otrzymywać kod źródłowy; żebyś mógł zmieniać oprogramowanie i używać jego części w nowych wolnych programach, a także abyś był poinformowany o tym, że możesz to robić.

Aby chronić twoje prawa, musimy nałożyć restrykcje, które uniemożliwią dystrybutorom odmówienie Ci tych praw lub poproszenie Cię o zrzeczenie się tych praw. Restrykcje te przekładają się na pewne obowiązki dla ciebie, jeśli jesteś dystrybutorem kopii biblioteki lub modyfikujesz ją.

Dla przykładu, jeśli rozprowadzasz kopie biblioteki, czy to za darmo czy za opłatą, musisz przekazać odbiorcy wszystkie prawa, które my daliśmy tobie. Musisz się upewnić, że oni także otrzymają lub będą mieli możliwość otrzymać kod źródłowy. Jeśli połączysz z biblioteką inny kod, będziesz musiał dostarczyć odbiorcom kompletne pliki wynikowe, tak, aby mogli ponownie połączyć je z biblioteką po wprowadzeniu zmian i rekompilacji. Musisz im także przedstawić te warunki tak, aby poznali swoje prawa.

Chronimy Twoje prawa przy pomocy dwustopniowej metody: (1) obejmujemy prawem autorskim biblioteki i (2) oferujemy Ci tę licencję, która daje Ci legalną możliwość kopiowania, dystrybuowania, i/lub modyfikowania biblioteki.

Aby chronić każdego dystrybutora, chcemy jasno zaznaczyć, że nie udzielamy gwarancji na wolną bibliotekę. Ponadto, jeśli biblioteka jest modyfikowana przez kogoś innego i przekazywana dalej, odbiorcy powinni wiedzieć, że to co otrzymują, to nie są oryginalne wersje, tak aby reputacja oryginalnego autora nie ucierpiała poprzez problemy spowodowane przez wkład innych deweloperów.

I w końcu, patenty oprogramowania stanowią stałe zagrożenie dla istnienia jakiegokolwiek wolnego programu. Chcielibyśmy upewnić się, że żadna firma nie będzie w stanie skutecznie ograniczyć użytkowników wolnego oprogramowania poprzez nabycie restrykcyjnej licencji od właściciela patentu. Dlatego, nalegamy na to, aby każda licencja patentowa otrzymana dla wersji biblioteki była zgodna z pełną swobodą użytkowania określoną w tej licencji.

Większość oprogramowania GNU, w tym pewne biblioteki, jest objęta zwykłą Powszechną Licencją Publiczną. Ta licencja, Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna, ma zastosowanie do pewnych wyznaczonych bibliotek i różni się od zwykłej Powszechnej Licencji Publicznej. Z tej licencji korzystamy w przypadku pewnych bibliotek w celu zezwolenia włączenia tych bibliotek do programów nie stanowiących wolnego oprogramowania.

Kiedy dany program jest połączony z biblioteką, czy to statycznie czy przy użyciu współdzielonej biblioteki, kombinacja tych dwóch jest w języku prawnym pracą łączoną, pochodną oryginalnej biblioteki. Dlatego też zwykła Powszechna Licencja Publiczna zezwala na takie łączenie tylko wtedy, kiedy całość kombinacji spełnia kryteria wolności. Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna zezwala na bardziej swobodne kryteria dla łączenia innego kodu z biblioteką.

Nazywamy tę licencję "Mniejszą" Powszechną Licencją Publiczną ponieważ w Mniejszym stopniu chroni swobodę użytkownika niż zwykła Powszechna Licencja Publiczna. Przynosi ona również Mniej korzyści innym twórcom wolnego oprogramowania w porównaniu do konkurencyjnych nie-wolnych programów. Te wady są powodem, dla którego używamy zwykłej Powszechnej Licencji Publicznej dla wielu bibliotek. Jednakże Mniejsza Licencja przynosi korzyści w pewnych wyjątkowych okolicznościach.

Dla przykładu, w rzadkich przypadkach, może pojawić się wyjątkowa potrzeba zachęcenia do jak najszerszego użycia pewnej biblioteki, tak, aby stała się ona de facto standardem. Aby to osiągnąć, nie - wolne programy muszą mieć możliwość korzystania z biblioteki. Częściej spotykane są przypadki kiedy wolna biblioteka spełnia te same zadania co szeroko stosowane nie-wolne biblioteki. W tym przypadku, mało można osiągnąć poprzez ograniczanie wolnej biblioteki do użycia tylko w wolnym oprogramowaniu, dlatego używamy Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej.

W innych przypadkach, zezwolenie na użycie konkretnej biblioteki w nie - wolnych programach umożliwia większej liczbie ludzi korzystanie z dużej części wolnego oprogramowania. Na przykład, zezwolenie na używanie Biblioteki C GNU w nie-wolnych programach, umożliwia wielu ludziom korzystanie z całego systemu operacyjnego GNU, jak również jego wariantu, systemu operacyjnego GNU/Linux.

Chociaż Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna chroni Mniej swobodę użytkownika, zapewnia ona, że użytkownik programu połączonego z Biblioteką będzie miał swobodę i środki do uruchomienia programu przy użyciu zmodyfikowanej wersji Biblioteki.

Dokładne warunki i zasady kopiowania, dystrybucji i wprowadzania modyfikacji następują. Zwróć szczególną uwagę na różnicę między "pracą opartą na bibliotece" i "pracą, która korzysta z biblioteki". Ta pierwsza zawiera kod wywodzący się z biblioteki, podczas gdy ta druga musi być połączona z biblioteką, aby można było ją uruchomić.

WARUNKI I ZASADY KOPIOWANIA, DYSTRYBUCJI I MODYFIKOWANIA

0. Ta Umowa Licencyjna ma zastosowanie do każdej biblioteki oprogramowania, która zawiera notę zamieszczoną przez posiadacza praw autorskich lub innych upoważnionych stron, która mówi, że może ona być dystrybuowana na warunkach tej Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej (zwanej także "tą Licencją"). Do każdego licencjobiorcy zwracamy się per "Ty".

"Biblioteka" oznacza zespół funkcji i/lub danych oprogramowania przygotowanych w ten sposób, aby mogły być wygodnie łączone z programami aplikacyjnymi (które wykorzystują niektóre z tych funkcji i danych) do tworzenia wersji wykonywalnych.

"Biblioteka", jak niżej, odnosi się do każdej pracy czy biblioteki oprogramowania, która jest dystrybuowana na tych zasadach. "Praca oparta na Bibliotece" oznacza albo Bibliotekę albo jakąkolwiek pochodną pracę zgodną z prawem autorskim; tj. pracę zawierającą Bibliotekę lub jej część, czy to w wersji oryginalnej czy zawierającej modyfikacje i/lub po prostu przetłumaczonej na inny język. (Stąd tłumaczenie jest włączone bez ograniczeń do pojęcia "modyfikacja").

"Kod źródłowy" dla pracy oznacza postać pracy preferowaną dla wpowadzania w niej modyfikacji. Dla biblioteki, pełny kod źródłowy oznacza cały kod źródłowy dla wszystkich modułów jakie zawiera, plus wszelkie stowarzyszone pliki definicji interfejsu, plus skrypty wykorzystywane do kontrolowania kompilacji i instalacji biblioteki.

Ta Licencja nie obejmuje czynności innych niż kopiowanie, dystrybucja i modyfikowanie; nie wchodzą one w zakres tej Licencji. Akt uruchomienia programu przy użyciu Biblioteki nie jest ograniczony, a forma wynikowa takiego programu jest obejmowana tylko wtedy kiedy jej zawartości stanowią pracę opartą na Bibliotece (niezależnie od tego czy Biblioteka była użyta jako narzędzie do jego napisania.). Czy jest to prawdą, zależy od tego, co robi Biblioteka i i co robi program, który wykorzystuje Bibliotekę.

1. Możesz kopiować i dystrybuować kopie pełnego kodu źródłowego Biblioteki takie jak otrzymałeś na dowolnym nośniku, pod warunkiem, że w wyraźny sposób odpowiednio opublikujesz na każdej kopii odpowiednią notę o prawach autorskich oraz zaprzeczenie gwarancji; nie zmienisz niczego w notach odnoszących się do tej Licencji i braku jakiejkolwiek gwarancji; i będziesz dystrybuował kopię tej Licencji wraz z Biblioteką.

Możesz pobierać opłaty za fizyczny akt przekazywania kopii i możesz zdecydować się na oferowanie ochrony gwarancyjnej za opłatą.

2. Możesz modyfikować Twoje kopie lub kopie Biblioteki czy jakiekolwiek jej części, w ten sposób tworząc pracę opartą na Bibliotece, i kopiować oraz dystrybuować takie modyfikacje lub prace na warunkach zawartych w w.w. Rozdziale 1, o ile także spełniasz wszystkie te warunki.

3. Możesz zdecydować się na zastosowanie warunków zwykłej Powszechnej Licencji Publicznej GNU zamiast tej Licencji dla danej kopii tej Biblioteki. Aby to zrobić, musisz zmienić noty odnoszące się do tej Licencji, tak aby odnosiły się do zwykłej Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wersja 2, zamiast do tej Licencji. (Jeśli pojawi się nowsza wersja niż wersja 2 zwykłej Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wtedy możesz wyszczególnić tę właśnie wersję). Nie wprowadzaj żadnych innych zmian w tych notach.

Kiedy już taka zmiana została wprowadzona w danej kopii, jest to nieodwracalne, tak więc zwykła Powszechna Licencja Publiczna GNU ma zastosowanie również do wszelkich późniejszych kopii i pochodnych od tej kopii.

Ta opcja jest użyteczna kiedy chcesz skopiować część kodu Biblioteki do programu, który nie jest biblioteką.

4. Możesz kopiować i dystrybuować Bibliotekę (lub jej części lub jej pochodne, w Części 2) w kodzie wynikowym lub postaci wykonywalnej na warunkach Części 1 i 2 (powyżej) o ile dołączysz do nich pełny odpowiedni nadający się do przetwarzania automatycznego kod źródłowy, który musi być dystrybuowany na warunkach Części 1 i 2 (powyżej) na nośniku tradycyjnie używanym do wymiany oprogramowania.

Jeśli dystrybucja kodu wynikowego polega na zapewnieniu dostępu do kopii z wyznaczonego miejsca, wtedy taki sam dostęp do kopii kodu źródłowego z tego samego miejsca spełnia wymagania dystrybucji kodu źródłowego, pomimo tego, że strony trzecie nie są zmuszone do kopiowania źródła razem z kodem wynikowym.

5. Program, który nie zawiera pochodnych żadnej części Biblioteki, ale jest stworzony tak, aby współpracować z Biblioteką będąc z nią skompilowanym lub połączonym, nazywa się "pracą, która wykorzystuje Bibliotekę". Taka praca, w odosobnieniu, nie jest pracą pochodną od Biblioteki, dlatego nie podlega warunkom tej Licencji.

Jednakże, łączenie "pracy, która wykorzystuje Bibliotekę" z Biblioteką tworzy wersję wykonywalną, która jest pochodną tej Biblioteki (ponieważ zawiera części Biblioteki) raczej niż "pracą, która wykorzystuje bibliotekę". Taka wersja wykonywalna jest więc objęta tą Licencją. Część 6 traktuje o warunkach dystrybucji takich wersji wykonywalnych.

Kiedy "praca, która wykorzystuje Bibliotekę" używa materiału z plika nagłówkowego, który jest częścią Biblioteki, kod wynikowy dla pracy może być pochodną pracy Biblioteki nawet jeśli kod źródłowy nie jest. Ma to znaczenie głównie wtedy, kiedy praca może być łączona bez biblioteki lub jeśli sama praca jest biblioteką. Nie jest to jednak jednoznacznie określone przez prawo.

Jeśli takie pliki wynikowe korzystają jedynie z parametrów numerycznych, układów struktury danych i akcesorów, małych makr i małych funkcji wbudowanych (dziesięć linii lub o mniejszej długości), wtedy wykorzystanie pliku wynikowego nie podlega ograniczeniom, niezależnie od tego czy jest to prawnie praca pochodna. (Wersje wykonywalne zawierające ten kod wynikowy i dodatkowo części Biblioteki nadal będą podlegały Rozdziałowi 6.)

Innymi słowy, jeśli praca jest pochodną Biblioteki, możesz dystrybuować kod wynikowy dla pracy na warunkach Części 6. Wszelkie wersje wykonywalne, które zawierają tą pracę również podlegają Części 6, niezależnie od tego czy są bezpośrednio połączone z Biblioteką czy nie.

6. Jako wyjątek dla w.w. Rozdziału, możesz również kombinować lub łączyć "pracę, która wykorzystuje Bibliotekę" z Biblioteką, aby stworzyć pracę zawierającą części Biblioteki i dystrybuować tę pracę na twoich własnych warunkach, o ile te warunki zezwalają na modyfikowanie pracy na użytek własny i inżynierię wsteczną w celu usuwania błędów z takich modyfikacji.

Musisz dołączyć widoczną notę do każdej kopii pracy, w której została wykorzystana Biblioteka i w której Biblioteka i jej wykorzystanie są objęte przez tą Licencję. Musisz dostarczyć kopię tej Licencji. Jeśli praca podczas wykonania wyświetla noty o prawach autorskich, musisz pomiędzy nimi załączyć notę o prawach autorskich tej Biblioteki, jak również odniesienie, które skieruje użytkownika do kopii tej Licencji. Ponadto, musisz zrobić jedną z tych rzeczy:

Dla wersji wykonywalnych, wymagana postać "pracy, która wykorzystuje Bibliotekę" musi zawierać wszelkie dane i programy użytkowe potrzebne do powielania z niej wersji wykonywalnej. Jednakże, jako szczególny wyjątek, materiały, które mają być dystrybuowane nie muszą zawierać niczego co zwykle jest dystrybuowane (czy to w postaci źródłowej czy w binarnej) z większymi komponentami (kompilator, kernel, itd.) systemu operacyjnego, na którym wersja wykonywalna działa, o ile sam komponent towarzyszy wersji wykonywalnej.

Może się zdarzyć, że wymaganie to będzie sprzeczne z ograniczeniami licencji dotyczącymi zastrzeżonych bibliotek, które zwykle nie towarzyszą systemowi operacyjnemu. Taka sprzeczność oznacza, że nie możesz korzystać z takich zastrzeżonych bibliotek i Biblioteki jednocześnie w wersjach wykonywalnych, które dystrybuujesz.

7. Możesz zamieścić urządzenia biblioteki, które są pracą opartą na Bibliotece obok siebie w jednej bibliotece z innymi urządzeniami biblioteki nie nie podlegającymi tej Licencji i dystrybuować taką połączoną bibliotekę, pod warunkiem, że oddzielna dystrybucja pracy opartej na Bibliotece i innych urządzeń biblioteki jest dozwolona, i pod warunkiem, że zrobisz te dwie rzeczy:

8. Nie możesz kopiować, modyfikować, podlicencjonować, łączyć z, lub dystrybuować Biblioteki inaczej niż na zasadach jasno określonych w tej Licencji. Jakakolwiek próba kopiowania, modyfikowania, podlicencjonowania, łączenia z, lub dystrybuowania Biblioteki jest bezprawna i spowoduje automatyczne wygaśnięcie twoich praw gwarantowanych przez tę Licencję. Jednakże, strony, które otrzymały kopie lub prawa od Ciebie na warunkach tej Licencji będą nadal mogły korzystać z tej Licencji tak długo, jak długo takie strony będą pozostawały w pełnej zgodności z niniejszą Licencją.

9. Nie musisz akceptować tej Licencji, jako że nie podpisałeś jej. Jednakże, w żaden inny sposób nie uzyskasz zezwolenia na modyfikowanie lub dystrybuowanie Biblioteki lub jej pochodnych prac. Takie działania są prawnie zabronione, o ile nie zaakceptujesz tej Licencji. Dlatego też, modyfikowanie lub dystrybuowanie Biblioteki (lub jakiejkolwiek pracy opartej na Bibliotece), oznacza, że akceptujesz tę Licencję, i wszystkie zasady i warunki kopiowania, dystrybuowania, czy modyfikowania Biblioteki i prac na niej opartych.

10. Za każdym razem kiedy redystrybuujesz Bibliotekę(czy jakąkolwiek pracę opartą na Bibliotece), odbiorca automatycznie otrzymuje licencję od oryginalnego licencjodawcy dla kopiowania, dystrybuowania, łączenia z lub modyfikowania Biblioteki podlegającej tym zasadom i warunkom. Nie możesz narzucać żadnych innych ograniczeń na korzystanie z tutaj przyznanych praw przez odbiorców. Nie jesteś odpowiedzialny za wymuszanie zgodności stron trzecich z tą Licencją.

11. Jeśli, w konsekwencji orzeczenia sądowego lub zarzutu naruszenia patentu lub z jakiegoś innego powodu (nie ograniczonego to kwestii patentu), narzucone ci są warunki (czy przez nakaz sądowy, porozumienie czy w inny sposób), które są sprzeczne z warunkami tej Licencji , nie zwalniają Cię one od przestrzegania warunków tej Licencji. Jeśli nie możesz dystrybuować w taki sposób, aby jednocześnie wypełniać zobowiązania wynikające z tej licencji i wszelkie inne adekwantne zobowiązania, w takim wypadku nie możesz w ogóle dystrybuować Biblioteki. Np., jeżeli licencja patentowa nie nie zezwalałaby na wolną od opłat redystrybucję Biblioteki przez tych, którzy otrzymali kopie bezpośrednio lub pośrednio od ciebie, wtedy jedynym sposobem, w jaki mógłbyś spełnić warunki obu: licencji patentowej i tej Licencji, byłoby całkowite powstrzymanie się od dystrybucji Biblioteki.

Jeśli jakakolwiek część tego rozdziału jest nieważna lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w jakichś szczególnych warunkach, zamierza się stosować resztę rozdziału, a rozdział jako całość zamierza się stosować w innych warunkach.

Nie jest celem tej części nakłanianie cię do naruszania jakichkolwiek patentów czy innych roszczeń praw własności lub kwestionowania ważności wszelkich roszczeń tego typu, ten rozdział ma jedynie na celu ochronę integralności systemu dystrybucji wolnego oprogramowania, który jest wprowadzany w życie przez stosowanie publicznej licencji. Wielu ludzi hojnie przyczyniło się do dystrybucji szerokiego zakresu oprogramowania poprzez ten system polegając na nieprzerwanym stosowaniu tego systemu; zależy od autora/dawcy czy zdecyduje się ona na dystrybucję oprogramowania w jakimś innym systemie, a licencjobiorca nie może narzucić tego wyboru.

Ten rozdział ma na celu jasne stwierdzenie tego co jest konsekwencją dalszej części tej Licencji.

12. Jeśli dystrybucja i/lub korzystanie z Biblioteki jest ograniczone w pewnych krajach albo przez patenty albo poprzez zastrzeżone interfejsy, oryginalny właściciel praw autorskich, który publikuje Bibliotekę na tej Licencji może dodać wyraźne geograficzne ograniczenie dystrybucji wyłączając te kraje, tak, aby dystrybucja była dozwolona tylko w lub pomiędzy krajami nie wyłączonymi. W takim wypadku, ta Licencja włącza ograniczenie tak jakby było to wpisane w treść tej Licencji.

13. Fundacja Wolnego Oprogramowania może opublikować poprawione i/lub nowe wersje Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej od czasu do czasu. Takie nowe wersje będą podobne w duchu do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach dotyczących traktowania nowych problemów i spraw.

Każdej wersji nadany jest wyróżniający numer wersji. Jeśli Biblioteka określa numer wersji tej Licencji, która ma zastosowanie do tej i "każdej następnej wersji", możesz wybrać następujące warunki i zasady albo tej wersji albo każdej następnej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania. Jeśli Biblioteka nie wyszczególnia numeru wersji licencji, możesz wybrać jakąkolwiek wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

14. Jeśli chcesz włączyć części Biblioteki do innych wolnych programów, których warunki dystrybucji nie są kompatybilne z tymi, napisz do autora z prośbą i wyrażenie zgody. W przypadku oprogramowania, którego prawa autorskie posiada Fundacja Wolnego Oprogramowania, napisz do Fundacji Wolnego Oprogramowania, czasami robimy wyjątki w takich przypadkach. Nasza decyzja będzie motywowana przez dwa cele: utrzymanie wolnego statusu wszelkich pochodnych naszego wolnego oprogramowania i generalnie promowanie dzielenia i ponownego użytkowania oprogramowania.

BEZ GWARANCJI

15. JAKO ŻE BIBLIOTEKA JEST LICENCJONOWANA BEZPŁATNIE, NIE UDZIELA SIĘ NA BIBLIOTEKĘ ŻADNEJ GWARANCJI, DO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ STOSOWANE PRAWO. O ILE NIE STWIERDZONO INACZEJ W FORMIE PISEMNEJ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY OFERUJĄ BIBLIOTEKĘ "JAK JEST' BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI , CZY TO WYRAŻONEJ CZY DOROZUMIANEJ, W TYM , ALE NIE TYLKO, DOROZUMIANYCH GWARANCJI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. CAŁKOWITE RYZYKO CO DO JAKOŚCI I OSIĄGNIĘĆ BIBLIOTEKI PONOSISZ TY. JEŚLI BIBLIOTEKA OKAŻE SIĘ WADLIWA, TY POKRYWASZ KOSZTY WSZELKICH KONIECZNYCH SERWISÓW, NAPRAWY I POPRAWEK.

16. W ŻADNYM WYPADKU, O ILE STOSOWANE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ LUB NIE ZOSTAŁO PISEMNIE USTALONE, JAKIKOLWIEK WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH, CZY INNE STRONY, KTÓRE MOGĄ MODYFIKOWAĆ I/LUB REDYSTRYBUOWAĆ BIBLIOTEKĘ NA ZASADACH POWYŻSZEJ LICENCJI, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI PRZED TOBĄ ZA SZKODY, W TYM WSZELKIE GENERALNE, WYJĄTKOWE, PRZYPADKOWE CZY WYNIKŁE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI (W TYM, ALE NIE TYLKO, UTRATA DANYCH LUB NIEODPOWIEDNIE RENDEROWANIE LUB STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB STRONY TRZECIE LUB NIEMOŻNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA BIBLIOTEKI Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM), NAWET JEŚLI TAKI WŁAŚCICIEL I INNE STRONY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

KONIEC WARUNKÓW I ZASAD